ONE VISIONהחזון שלנו 

I.-להבטיח את זכותו של כל אדם לחיות בסביבה מכובדת ומספקת להתפתחותם, בריאותם ורווחתם, הן הפיזית, הנפשית, הרגשית והחברתית

II.- הצעות ופעולות סביבתיות, בעלות סביבה אקולוגית והמכשירים ליישומן

III.- בכל פרויקט ופיתוח, יגברו הדברים הבאים: כבוד ואיזון בר קיימא עם הסביבה

IV.- שימור והגנה על המגוון הביולוגי הוא בראש סדר העדיפויות עם בנייה ופיתוח שאינם תוקפניים וסביבתיים

V.- רק בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ישתמשו בקלינטק ובגרנטק לשימוש, שימור ובמקרה המתאים לשיקום הקרקע, המים ומשאבי הטבע האחרים, כך שהשגת יתרונות כלכליים תואמים ופעילותם של חברה עם שמירה על מערכות אקולוגיות

וי.- מניעה ושליטה בזיהום אוויר, מים ואדמה

VII.- להבטיח השתתפות אחראית של אנשים, באופן פרטני או קולקטיבי, בשימור ושיקום האיזון  האקולוגי והגנת הסביבה; מציע הכשרה בתחומים השונים של קיימות אקולוגית

VIII.- הצורך בתיאום והקמת מנגנוני שיתוף פעולה והסכמה בין הרשויות בינם לבין המגזר החברתי והפרטי, כמו גם עם יחידים וקבוצות חברתיות, בכל התחומים הקשורים לפיתוח אקולוגי בר-קיימא בבנייה, בחינוך, עבודה, תעשייה, תיירות ושירותים

IX.- הצעת אמצעי בקרה וביטחון להבטחת ציות, המציעים שיתוף פעולה עם רשויות המדינה לצורך עמידה קפדנית ביישום החוק ובהוראות הנגזרות ממנו בענייני קיימות אקולוגית וסביבה


אנא צרו קשר אם ברצונכם לקבל מידע נוסף